Sołtys i Rada Sołecka Warkał informują, że podczas zebrania wiejskiego w dn. 03.09.2021 r. podjęto decyzję o następującym rozdysponowaniu fonduszu sołeckiego na rok 2022:

 • Festyn rodzinny: 5 000,00, w tym:
  • koszty obsługi (animatorzy oraz najem sprzętu, np. dmuchawce, usługa): 3 000,00;
  • konkursy, nagrody: 2 000,00;
 • Koszenie traw i drobne prace porządkowe: 3 500,00;
 • Nasadzenia:  zakup kwiatów, ziemi i nawozów: 500,00;
 • Zakup środków czystości i artykułów piśmiennych: 300,00;
 • Zakup 6 lamp solarnych, w tym naprawa 1 lampy: 23 000,00;
 • Materiały różne: zakup paliwa, oleju, żyłki i drobnego  sprzętu np. grabie, łopaty itp.:  667,35;
 • Doposażenie placu zabaw: 6 000,00.

Razem: 38 967,35 zł