Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie ogłasza nabór na stanowisko kucharza na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu od dnia 26 października 2020 r.

Warunki zatrudnienia:

 1. forma zatrudnienia  umowa o pracę od 26 października (wakat);
  1. wymiar zatrudnienia cały etat ( 40 godz.) czas pracy 7.00-15.00.
  2. Wymagania związane ze stanowiskiem
   1. niezbędne:
    • obywatelstwo polskie;
    • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    • minimum wykształcenie zawodowe związane z gastronomią;
    • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.
   2. dodatkowe:
    • umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
    • umiejętność obsługi urządzeń AGD;
    • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
    • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.
   3. staż pracy: min. 2 lata na stanowisku kucharz.
 2. Zakres zadań:
  • przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;
  • stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
  • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
  • przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
  • mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
  • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
  • dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
  • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;
  • wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i oddziału przedszkolnego
  • kultura obsługi dzieci i pracowników szkoły korzystających ze stołówki.
 3. Wymagane dokumenty:
  • CV, list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
  • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.