Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw księgowości oświaty.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zatrudnienie: od 01.07.2021r.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie wyższe, kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy lub średnie kierunkowe: ekonomia, finanse i pięcioletni staż pracy,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości oświaty Nr oferty: OG.2110.3.2021 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 16:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25

 

Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Jonkowo w sprawie naboru oraz szczegóły ogłoszenia (format pliku: PDF, rozmiar: 111 kB)

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (format pliku: PDF, rozmiar: 56 kB)