Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw księgowości oświaty.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie wyższe, kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy lub średnie kierunkowe: ekonomia, finanse i pięcioletni staż pracy,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości oświaty Nr oferty: OG.2110.4.2021 w terminie do dnia 02 lipca 2021 r. do godz. 14:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 53/2021 oraz pełna treść ogłoszenia (format pliku: PDF, rozmiar: 124 kB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (format pliku PDF, rozmiar: 57 kB)