Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta do spraw księgowości oświaty.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko: referent do spraw księgowości oświaty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia: styczeń 2022

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie: wyższe- kierunek: rachunkowość, ekonomia lub pokrewne, średnie kierunkowe- ekonomia i dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości oświaty Nr oferty: OG.2110.11.2021 w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 13:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 29 listopada 2021 r. wraz z załącznikami. (plik w formacie PDF, rozmiar: 516 kB)