Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta/inspektora do spraw obronnych i przeciwpożarowych.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: referent/inspektor do spraw obronnych i przeciwpożarowych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie: średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, o kierunku wojskowym, administracja lub inne pokrewne),
  3. staż pracy: minimum 2 lata pracy w przypadku referenta lub co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku inspektora,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  8. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. obronnych i p.poż. / inspektor ds. obronnych i p.poż. Nr oferty: OG.2110.4.2022 w terminie do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 13:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 14 lutego 2022 r. wraz z załącznikami. (format pliku: PDF, rozmiar: 503 kB)