Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta/inspektora do spraw infrastruktury drogowej i energetyki.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: referent/inspektor do spraw infrastruktury drogowej i energetyki.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie: wyższe techniczne,

3. staż pracy na podobnym stanowisku: minimum 3 lata stażu pracy w przypadku inspektora lub co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku referenta,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. nieposzlakowana opinia,

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. infrastruktury drogowej i energetyki / referent ds. infrastruktury drogowej i energetyki.  Nr oferty: OG.2110.20.2022w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 14:00w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 czerwca 2022 r. wraz z załącznikami. (format pliku: PDF, rozmiar: 112 kB)