Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1057 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2021.

Konkurs będzie realizowany w następujących priorytetowych obszarach współpracy:

  • Priorytet 1. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Priorytet 2. Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo.
  • Priorytet 3.  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronydziedzictwa przyrodniczego.
  • Priorytet 4. Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.

Ofertę konkursową na realizację danego zadania publicznego należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu:

  • data ogłoszenia konkursu: 11 stycznia 2021 r.
  • termin naboru wniosków: 5 lutego 2021 r. do godziny 14.00
  • termin dokonania wyboru oferty: najpóźniej do 5 marca 2021 r.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty.

Miejsce złożenia oferty: siedziba Zleceniodawcy – Urząd Gminy Jonkowo – Biuro Podawcze, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres jw. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 11 stycznia 2020 r. wraz z załącznikami (plik w formacie PDF, rozmiar 145 kB)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik dokumentu WORD, rozmiar: 72 kB)

Wzór umowy o realizację zadania publicznego (plik w formacie PDF, rozmiar 141 kB)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (plik dokumentu WORD, rozmiar 144 kB)