Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1057 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2022.

 

Obszary współpracy.

Konkurs będzie realizowany w następujących priorytetowych obszarach współpracy:

  • Priorytet 1. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Priorytet 2. Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo.
  • Priorytet 3.  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • Priorytet 4. Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.

Ofertę konkursową na realizację danego zadania publicznego należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

Terminy.

Obowiązujące terminy to:

  • data ogłoszenia konkursu: 5 stycznia 2022 r.
  • termin naboru wniosków: 31 stycznia 2022 r. do godziny 16:00
  • termin dokonania wyboru oferty: najpóźniej do 28 lutego 2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty.

 

Załączniki.

Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 05.01.2022 r. wraz z załącznikami (plik w formacie PDF, rozmiar 135 kB)

Załącznik nr 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik dokumentu programu MS WORD, rozmiar: 52 kB)

Załącznik nr 2. Wzór umowy o realizację zadania publicznego (plik w formacie PDF, rozmiar 141 kB)

Załącznik nr 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (plik dokumentu programu MS WORD, rozmiar: 86 kB)