1. działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. działania z zakresu wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo,
  3. działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.

 

Załączniki:

Treść Zarządzenia nr 23/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 14 lutego 2022 roku.  (format pliku: PDF, rozmiar: 637 kB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2022 - informacje o przyznanych dotacjach. (format pliku: PDF, rozmiar: 647 kB)

Protokół komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. (format pliku: PDF, rozmiar: 393 kB)