KOMISJE STAŁE RADY GMINY JONKOWO

 

Komisja Budżetowa

 1. Bożena Łochajewska – Przewodnicząca
 2. Jacek Jatkiewicz - Wiceprzewodniczący
 3.  Katarzyna Kiljańska
 4.  Zdzisław Januszewski
 5. Beata Piłat
 6. Arkadiusz Przewłocki
 7. Janina Tyburska

Komisja Budżetowa zajmuje się opiniowaniem projektów uchwał budżetowych i okołobudżetowych (podatkowych i taryf ZGK), analizuje wykonanie budżetu za poszczególne kwartały danego roku, analizuje aktualną sytuację finansową Gminy i czuwa nad realizacją budżetu. Bada stan realizacji poszczególnych inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok oraz szczegółowo analizuje plan budżetu przyszłorocznego. 

 

Komisja Gospodarki i Strategii Rozwoju

 1. Lech Przegaliński - Przewodniczący     
 2. Marek Zieliński -Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Zalewski
 4.  Arkadiusz Przewłocki
 5. Zdzisław Januszewski
 6. Bartłomiej Kolasa
 7. Jacek Jatkiewicz

Komisja Gospodarki i Strategii Rozwoju zajmuje się sprawami gospodarki terenowo-przestrzennej oraz rozwojem gospodarczym Gminy Jonkowo w szczególności poprzez opiniowanie projektów uchwał dotyczących sprzedaży lub nabycia mienia komunalnego i uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo Komisja prowadzi nadzór nad utrzymaniem obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz planuje modernizację i remonty dróg na terenie Gminy.

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Promocji

 1. Beata Piłat - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Chudy -Wiceprzewodnicząca
 3. Zdzisław Januszewski
 4. Sławomir Wydymus
 5. Grzegorz Adamowicz
 6. Barbara Brdak
 7. Tomasz Zalewski

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Promocji w szerokim wachlarzu pojęć podlegających działaniu Komisji w szczególności zajmuje się analizowaniem różnego rodzaju programów realizowanych na terenie Gminy Jonkowo. Omawia projekty uchwał dotyczące działania placówek i jednostek oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Współpracuje z dyrektorami szkół i innych placówek odpowiedzialnych za przedmiotowe sprawy wynikające z zakresy działania Komisji (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

Komisja Rewizyjna

 1. Janina Tyburska – Przewodnicząca       
 2. Agnieszka Chudy
 3. Bartłomiej Kolasa
 4. Lech Przegaliński
 5. Bożena Łochajewska
 6. Barbara Brdak

Komisja Rewizyjna zajmuje się  w szczególności oceną wykonania budżetu  Gminy  za poprzedni rok, przedstawieniem opinii w tej kwestii  Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz opracowuje wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Dodatkowo Komisja przeprowadza kontrole w jednostkach organizacyjnych, pozostających w strukturze Gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna), analizuje wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie, kontroluje realizację uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta oraz rozpatruje skargi złożone na Wójta Gminy Jonkowo.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Arkadiusz Przewłocki - przewodniczący
 2. Barbara Brdak
 3. Bartłomiej Kolasa
 4. Jacek Jatkiewicz
 5. Marek Zieliński
 6. Tomasz Zalewski

Głównym zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg składanych na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; petycji oraz wniosków zgłaszanych przez obywateli. Do podstawowych czynności wykonywanych przez Komisję będzie należeć ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, przygotowanie propozycji sposobu rozstrzygnięcia bądź stanowiska w sprawie oraz  przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie.