Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 30 lipca 2020 roku na godzinę 9:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Łukta.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/136/2005 rady Gminy Jonkowo z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Socjoterapeutyczna.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamkniecie posiedzenia.