Zapraszamy na obrady XXII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 30 lipca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat. (nr ew. 168/1 Jonkowo) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( nr ew. 53/7 Wołowno) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (nr ew. 214, Warkały) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Łukta - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (lokal nr 3B Stękiny) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( nr ewid. 102/17 obręb Szałstry) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( nr ewid. 102/19 obręb Szałstry) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Jonkowo. ( nr 157007N Pupki) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamkniecie obrad.