Informujemy o obradach XXIV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Ze względu na obostrzenia sanitarne prosimy o składanie zapytań do Wójta pisemnie do sekretariatu Rady Gminy do końca dnia 21 sierpnia. Przypominamy, że transmisje z obrad Rady Gminy dostępne są na żywo w kanale Youtube

Porządek obrad:
Otwarcie obrad.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania Radnych i sołtysów do Wójta Gminy.
 4. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jonkowo za 2019 rok - debata.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok.
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2019 r.
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. debata o wykonaniu budżetu,
  5. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  6. głosowanie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2019 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.