Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, informuje o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 30 grudnia 2020 roku o godzinie 10:15, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo na lata 2021-2025.”
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok”.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie posiedzenia