Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, informuje o obradach XXXI sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 25.02.2021 roku  o godzinie 12:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028”- opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji (obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Łomy) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 201/37 obręb Gutkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/25 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 135/7 obręb Mątki) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 230/11 obręb Łomy) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 161/8 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 230/11 obręb Łomy) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (dz. nr 165/5 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (dz. nr. 40/4 obręb Godki) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały (dz. nr 91/47) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej nr 157004N na terenie Gminy Jonkowo w miejscowościach Wrzesina, Porbady - opinia, dyskusja, głosowanie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu na rok 2021 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - opinia, dyskusja, głosowanie.
 29. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 i Sprawozdania za 2020 rok.
 30. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 i Sprawozdania za 2020 rok.
 31. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju na 2021 i Sprawozdania za 2020 rok.
 32. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 i Sprawozdania za 2020 rok.
 33. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 i Sprawozdania za 2020 rok.
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie obrad.

 

 Z uwagi na panującą pandemię zapytania do Wójta Gminy lub Radnych prosimy kierować do sekretariatu Rady Gminy.