Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, informuje o obradach XXXII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 12.04.2021 roku  o godzinie 9:45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Bałąg, gmina Jonkowo (części budynku nr 4 w miejscowości Bałąg, dz. o nr. ewidencyjnym 8/1 obręb Wołowno) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Bałąg, gmina Jonkowo (części budynku nr 4 w miejscowości Bałąg, dz. o nr. ewidencyjnym 8/1 obręb Wołowno) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Szałstry, gmina Jonkowo(części budynku nr 40 w miejscowości Szałstry, dz. o nr. ewidencyjnym 104/11 obręb Szałstry) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (pomieszczenie gospodarcze, dz. o nr. ewidencyjnym 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(pomieszczenie gospodarcze, dz. o nr. ewidencyjnym 39/25 obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(pomieszczenie gospodarcze, dz. o nr. ewidencyjnym 230/11 obręb Łomy) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama  nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Stare Kawkowo, nr ewidencyjny 161/4) -opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama  nieruchomość na okres … lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Jonkowo, nr ewidencyjny 168/1) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama  nieruchomość na okres … lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Jonkowo, nr ewidencyjny 168/1) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymdzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Jonkowo, nr ewidencyjny 4/6) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości  na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej (Giedajty) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Gutkowo, dz. o nr. ewidencyjnym 201/37) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2021 roku” - opinia, dyskusja, głosowanie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (dz. o nr. ewidencyjnym 72, obręb Gutkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (Pupki, działka o nr. ewidencyjnym  25/1) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości  na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej - opinia, dyskusja, głosowanie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej gminie opłaty adiacenckiej - opinia, dyskusja, głosowanie.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.

 Z uwagi na panującą pandemię zapytania do Wójta Gminy lub Radnych prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.