Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu Komisji w dniu 30 czerwca 2021 r., które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku świetlicy wiejskiej we wsi Stękiny.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Jonkowo (działka o nr. ewid. 141/100 oraz 141/160, obręb Jonkowo).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stękiny gmina Jonkowo (działka o nr. ewid. 101/12, obręb Stękiny).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działka niezabudowana o nr. ewid. 108/7 (działka wydzielona z działki o nr. ewid. 108/2, obręb Nowe Kawkowo o pow. 459m2 ).
 7. Zaopiniowanie podania i projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka o nr. ewid. 168/1, o pow. 300m2, obręb Jonkowo).
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wrzesina (działka o nr. ewid.70/1,70/2,70/3,70/4 oraz od nr. 72/62-do 72/95 z wyłączeniem działek o nr. 72/80,72/94,72/92).
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie przeniesienia lub zamknięcia drogi znajdującej się na działce nr 48 w obrębie Gamerki Wielkie.
 10. Zaopiniowanie pisma o wykorzystanie korytarza urbanizacji linearnej z targowiskiem w mieście Olsztyn, wniosku w sprawie zmiany pętli i trasy autobusów na terenie Gminy Jonkowo oraz wniosku w sprawie kolei aglomeracyjnej do Gutkowa.
 11. Przyjęcie protokołu  nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju z dnia 14.05.2021 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.