Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XXXV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 02.07.2021 r. (piątek) o godz. 10:15 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo – opinia, dyskusja , głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r. -opinia, dyskusja , głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Jonkowo (działka o nr ewid. 141/100 oraz 141/160, obręb Jonkowo)- opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stękiny gmina Jonkowo (dz. o nr ewid. 101/12, obręb Stękiny)-opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działka niezabudowana o nr ewid. 108/7 (działka wydzielona z działki o nr ewid. 108/2, obręb Nowe Kawkowo o pow. 459m2) - opinia, dyskusja , głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka o nr ewid. 168/1, o pow. 300m2, obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2020 rok - opinia , dyskusja , głosowanie.
 13. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jonkowo za rok 2020. (debata)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2020 rok.
  1. Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej.
  2. Odczytanie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2020rok.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej .
  4. Debata o wykonaniu budżetu.
  5. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2020 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.