Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, informuje o  posiedzeniu, które odbędzie się 24 listopada 2021 roku (środa) o godz. 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny W Gminie Jonkowo na lata 2022-2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi .
  6. Zaopiniowanie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
  7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.