Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XLI sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 24.11.2021 r. (środa) o godzinie 12:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jonkowo na lata 2022-2024 - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo. (nr ewidencyjny 77/92, o powierzchni 81 m2, obręb Jonkowo) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jonkowo - (dyskusja, głosowanie),
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów podróży służbowych radnych Gminy Jonkowo - (opinia ,dyskusja, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w ustalenia wysokości diet dla sołtysów - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.