Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 24.03.2022r. , które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Monti oraz Fundacją Rodzinna Stacja.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2025.”
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 rok wraz z potrzebami na rok 2022 i 2023.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie za rok 2021.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jonkowo w 2021 roku oraz sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie za rok 2021.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.