Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 28.03.2022 r. (poniedziałek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 10:45.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu   ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Jonkowo środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
  7. Zapoznanie się ze sprawą budowy drogi w Giedajtach (ul. Leśna)
  8. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 17.02.2022 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.