Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XLVI sesji Rady Gminy, które odbędą się 28.03.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Budowa linii elektro-energetycznej 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki.
 6. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu  - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Jonkowo środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym  - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Monti oraz Fundacją Rodzinna Stacja  - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2025” - (dyskusja ,opinia, głosowanie). 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta  - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze  - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie uchylenia uchwały - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 18. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo - (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.