Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), obwieszcza się, co następuje.

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Piotrowskiego działającego na rzecz Gminy Jonkowo z dnia 13 grudnia 2021 r. (wpłynęło do Starostwa Powiatowego dnia 13 grudnia 2021 r.), uzupełnionego po wezwaniu w dniu 10 stycznia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie oraz zostało wydane postanowienie z dnia 21 stycznia 2022 r., nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w dokumentacji projektowej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę (drogi) nawierzchni ulic: Zygmunta Starego, Księcia Witolda, Mieszka I, Królowej Bony i Władysława Jagiełły w Jonkowie na działkach o nr geod. 232/35, 233/5, 232/69, 232/80, 232/55, 232/39, 232/37 i 232/27, obręb Jonkowo, gmina Jonkowo.

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni.

Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego (format pliku: PDF, rozmiar: 188 kB).